BAĞIŞ SEPETİ
TRY 0.00
0

Aydınlatma Metni

Online Bağış İşlemleri Aydınlatma Metni

 

1- Bilgilendirme


İşbu aydınlatma metni, Veri sorumlusu Hulusi Efendi Vakfı’nın (“VAKIF”), yardım faaliyetleri kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen ilgili kişilere ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemesi amacıyla hazırlanmıştır.


Aydınlatma Metni ile Vakıf tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

 

2-İşlenen Kişisel Veriler ve Toplanma Yöntemleri

 

Faaliyet: Web Sayfası Üzerinden Online Bağışların Alınması


Veri Kategorisi ve İşlenen Veriler:

- Kimlik Verisi - Ad Soyad

- İletişim Verisi - Telefon, E-Posta, Adres

- İşlem Güvenliği Verisi - Log Kayıtları, İşlem Geçmişi

- Finans Verisi - IBAN

- Müşteri İşlem Verisi - Makbuz


İlgili Kişi Grubu:
Bağışta bulunan kişi


Veri Toplama Yöntemi:
Web sayfası üzerinden ve ilgili birimlerden

 

3- Hukuki Sebepler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel Verileriniz, Vakfımız tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenebilir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.


Hukuki Sebepler


Vakfımız nezdinde gerçekleştirilen işbu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verileriniz;

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Veri işleme şartları ve ilgili mevzuat gereği aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir.

 

Amaçlar

- Web sayfası üzerinden online bağış işlemlerinin yürütülmesi

- Online bağışların alınması

- Online bağışların kayıt altına alınması

- Sosyal yardım faaliyetlerinin yürütülebilmesi

- Denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi

- Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

- Gerekli iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi

 

4- Kişisel Verilerin Aktarımı ve Aktarım Amaçları


Faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verileriniz, işlemin gerektirdiği kişisel verilerle sınırlı olmak kaydıyla yurtiçinde;

- Bankalara, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

- Talep halinde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilmektedir.

 

Faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yurtdışına aktarılmamaktadır.

 

5- Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması


Vakfımız, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Vakfımız bu durumu en kısa sürede KVK Kurulu’na ve ilgili kişiye bildirecektir.

 

6- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi


KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya ilgili kişi talebi üzerine Vakfımız tarafından KVK mevzuatı gözetilerek hazırlanan saklama ve imha politikamıza göre uygun görülecek yöntemle imha edilir.

 

7- İlgili Kişinin Sahip Olduğu Haklar


KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Vakfımıza başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

İlgili kişiler, kanun kapsamındaki başvurularını ve taleplerini, https://hulusiefendivakfi.org.tr/web adresinde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu”nu Türkçe olarak doldurarak;

 

  • Zaviye Mah. Hulusi Efendi Cad. No:85, Darende / Malatya adresine kimliğinizle birlikte bizzat başvurabilir veya Noter kanalıyla gönderebilir,

 

  • Ya da seyyidosmanhulusiefendi@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) aracılığıyla, güvenli elektronik imza ve mobil imza ile iletebilirsiniz.

 

Veri sorumlusu başvuru taleplerini Kanun’un 13’ncü maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde veri sorumlusu tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.